Projekt pt. "Przygotowanie firmy WILROBI do wdrożenia nowego modelu biznesowego zwi±zanego z internacjonalizacj± przedsiębiorstwa." realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, I O¶ priorytetowa: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.2: "Internacjonalizacja M¦P".

1. Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie firmy WILROBI do wdrożenia nowego modelu biznesowego zwi±zanego z internacjonalizacj± działalno¶ci, w celu zwiększenia aktywno¶ci gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

2. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie zmian organizayjno-procesowych oraz nowej strategii marketingowej.

3. Warto¶ć projektu: 729 668.00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 511 190.00 PLNZapytanie ofertowe nr 01.04.2020


Zał±cznik-1-do-zapytania-ofertowego-1-04-2020


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY