Projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Wilrobi Sp. z o.o.” realizowany w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”,
Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

1. Cel projektu:

Celem projektu jest udoskonalenie procesu projektowania i wdrażania nowych wyrobów poprzez zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia indywidualnego audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie Wilrobi Sp. z o.o. oraz opracowania strategii wzorniczej. Realizacja projektu przełoży się na intensyfikację działań Wilrobi Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów oraz zbudowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wzornictwo.

2. Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie strategia wzornicza opracowana w wyniku przeprowadzonego audyty, która zdiagnozuje potrzeby i oczekiwania rynkowe dotyczące produkowanych przez Wilrobi Sp. z o.o. produktów, pozwoli ocenić posiadane zasoby oraz wprowadzić działania eliminujące problemy związane z wydajnością i jakością, przy jednoczesnym wyróżnieniu oferty spośród konkurencji. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zintensyfikuje działania mające na celu projektowanie nowych produktów oraz udoskonali umiejętności zarządzania procesem projektowania nowych produktów i ich wdrożenia. Wilrobi Sp. z o.o. otrzyma rekomendacje co do dalszych szczegółowych działań pod kątem wdrażania nowych produktów. W efekcie realizacji projektu wzornictwo stanie się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa co przełoży się na wzrost innowacyjności oferty firmy a w konsekwencji zaowocuje w przyszłości wzrostem przychodów.

3. Wartość projektu: 52 890,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 36 550,00 PLN