Działanie 6.1 POIG

Firma WILROBI Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Tytuł projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez spółkę WILROBI
Nr Projektu WND-POIG.06.01.00-20-016/12
Numer Umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-20-016/12 -00
Data zawarcia Umowy o dofinansowanie 30.06.2014 r.